ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร
นักวิจัย  
รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ
ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001224 ยื่นคำขอวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากการใช้ฟอร์มาลินในการรักษาความสดของอาหารในปริมาณมาก ทำให้ฟอร์มาลีนสลายตัวไม่ทันจึงเกิดการตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น ทำให้เกิดอาการอาเจียน ท้องร้วง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ ได้จัดสารฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ จะเห็นได้ว่าอันตรายมากๆต่อร่างกาย ดังนั้นการมีชุดตรวจหรือวิธีตรวจวัดสารฟอร์มาลินหรือสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นต่อผู้บริโภคและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างยิ่ง ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหาร เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ คือ เป็นชุดทดสอบแบบตรวจวัดสี (Color test)ใช้สำหรับทดสอบหาฟอร์มาลินในอาหาร มีลักษณะฟิล์มบางสีเหลืองอ่อนซึ่งเคลือบไว้บนฝาของหลอดพลาสติกขนาดเล็ก ตรวจสอบได้ด้วยการเติมน้ำแช่อาหารลงในหลอดพลาสติกและเขย่าสารเคมีที่ถูกกักอยู่ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์มาลดีไฮด์ หากมีฟอร์มาลินจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สีเหลืองเข้ม เเต่หากไม่พบฟอร์มาลินจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี จึงไม่เกิดผลิตภัณฑ์สีเหลือง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร สามารถทดสอบหาฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลินในอาหารได้ และสามารถบอกปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลินได้โดยการเปรียบเทียบความเข้มของผลิตภัณฑ์สีกับแถบสีมาตรฐานหรือการวิเคราะห์ภาพดิจิทัลได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร"