เทคโนโลยีราคาเดียว   เทคโนโลยีต่อรองราคา
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
• ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน 30,000 บาท ต่อ 1 ผลงานวิจัย ชำระเมื่อลงนามในสัญญา

• ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ 1 ครั้ง และสามารถนำค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้

• กรณีการต่ออายุสัญญาให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิคงเดิม
  ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
• ไม่กำหนดราคา

• ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลง รูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม (ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี และค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยงานเจ้าของผลงนวิจัยได้โดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ สารเคมี ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกับหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
เอกสารสัญญา
มีการจัดทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่าง หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีี
  เอกสารสัญญา
มีการจัดทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่าง หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีี