โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงจัดทำ “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น
รูปแบบของโครงการ
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานร่วม ให้แก่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในการผลิต จำหน่าย และ/หรือ การประกอบธุรกิจ แบบไม่สงวนสิทธ์ (Non-exclusive)
ระยะเวลาของโครงการ
20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
3. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
4. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของโครงการ
• เกิดตลาดของเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้
• เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่
• ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยี เกิดรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย มีความร่วมมืออื่นๆ ต่อไปในอนาคต
• ผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐพัฒนาขึ้น