คุณสมบัติของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
• เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ 51 หรือบุคคลธรรมดา
• มีศักยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
จำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
• 1 ผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่าหนึ่งราย
• ผลงานวิจัยที่มีผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิจำนวนมาก หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยมีสิทธิพิจารณาจำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม

เทคโนโลยีต่อรองราคา : ขึ้นอยู่กับการเจรจา
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสาร คู่มือ เป็นต้น
การยื่นความจำนง
• ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจำนงได้ตลอดเวลาผ่าน www.thailandtechshow.com
• หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา และประสานงานกับผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
ระยะเวลาในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ หรือ แล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ
เงื่อนไขการยุติสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
• หากไม่มีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
• หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง