เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เหมาะสำหรับผู้สนใจ, นักลงทุน, ผู้ประกอบการเพื่อการผลิตและจำหน่าย

   

เทคโนโลยีราคาเดียว
 • 1. แสดงความสนใจผ่าน www.thailandtechshow.com
 • 2. รอพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
 • 3. ลงนามในสัญญาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
 • 4. ผลิตและจำหน่ายสินค้า (ส่ง Royalty fee 2%ต่อปี)
 • 5. นำค่าธรรมเนียม 30,000 บาท มาหักเป็นส่วนลด Royalty fee
 • เทคโนโลยีต่อรองราคา
 • 1. แสดงความสนใจผ่าน www.thailandtechshow.com
 • 2. หารือและเจรจาในรายละเอียด ตลอดจนเงื่อนไขและค่าตอบแทน
 • 3. ลงนามในสัญญาพร้อมชำระค่าตอบแทนเบื้องต้น หรือ ค่าเปิดเผยเทคโนโลยีตามที่ตกลง
 • 4. ผลิตและจำหน่ายสินค้า (ส่ง Royalty fee ตามเงื่อนไขที่ตกลง)
 • 5. ติดตามและประเมินผลตามรอบที่ตกลงกัน