กระบวนการการแยกน้ำตาลคิวบราซิทอล (Quebrachitol) จากซีรั่มน้ำยางพารา
นักวิจัย  
1. ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
2. นางสาวฐติมา รุจิราลัย


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603002349 ยื่นคำขอวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
น้ำตาลคิวบราชิทอลสามารถนำมาใช้ในการทดแทนน้ำตาลในการให้ความหวานได้ แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จึงเหมาะกับผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาด้านการบริโภคน้ำตาล เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้น้ำตาลคิวบราชิทอลยังเป็นน้ำตาลที่สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ จึงมีการคิดค้นวิธีการแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลออกจากน้ำยางพารามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการประดิษฐ์ก่อนหน้านี้ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีการใช้เมทานอลหรือเอทานอลมีประสิทธิภาพในการละลายน้ำตาลคิวบราชิทอลได้ดีมาก แต่เนื่องจากเมทานอลหรือเอทานอลสามารถละลายในน้ำได้ดีมากด้วย ทำให้การแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลออกจากชั้นเมทานอลหรือเอทานอล ต้องใช้กระบวนการที่มีต้นทุนสูงมาใช้ในการแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลอีกขั้นหนึ่ง นอกจากนี้วิธีการก่อนหน้านี้ยังมีการให้ความร้อนต่อซีรัมหรือน้ำยาง ซึ่งหากปริมาณซีรัมหรือน้ำยางที่เกิดขึ้นในโรงงานแต่ละวันหลายพันหรือหมื่นลิตร ก็จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานสูงมาก
ความมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือเสนอวิธีแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลจากซีรัมน้ำยางพาราที่ต้นทุนต่ำ ไม่ยุ่งยาก สามารถนำตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดกลับมาใช้ได้ใหม่ สามารถใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการการแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลจากซีรัมน้ำยางพาราหรือน้ำยางพารา ที่ประกอบด้วย (1) การผ่านซีรัมน้ำยางพาราหรือน้ำยางพาราลงในชั้นของบิวทานอลซึ่งจะทำให้น้ำตาลคิวบราชิทอลแยกออกจากซีรัมและส่วนน้ำจากซีรัมแยกชั้นกับตัวทำละลายบิวทานอลได้ภายในเวลาเดียวกันตามแรงโน้มถ่วงของโลก (2) การตั้งอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมของบิวทานอลในการละลายน้ำตาลคิวบราชิทอลออกจากซีรัมน้ำยางพาราหรือน้ำยางพารา (3) การแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลออกจากตัวทำละลายบิวทานอล (4) การนำบิวทานอลกลับเข้าไปใช้ซ้ำอีกในกระบวนการแยกน้ำตาลคิวบราชิทอลจากน้ำ

น้ำตาลคิวบราชิทอล เป็นน้ำตาลทางเลือกใหม่ สกัดจาสารธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ในการทดแทนน้ำตาลในการให้ความหวานได้ แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จึงเหมาะกับผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาด้านการบริโภคน้ำตาล เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074289321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระบวนการการแยกน้ำตาลคิวบราซิทอล (Quebrachitol) จากซีรั่มน้ำยางพารา"