Minimal Lab เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นักวิจัย  
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
นายสันติ รัตนวารินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1601005863 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2559
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1602002469 ยื่นคำขอวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Minimal Lab เป็นระบบเฝ้าระวังและติดตามการเพิ่มจํานวนของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีแสงในการตรวจสอบ Growth Curve และใช้ IoT ในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน ระบบจะบันทึกข้อมูลการเติบโตของแบคทีเรียลงในฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real-time ได้จากสมาร์ทโฟนหรือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานของเครื่องโดยการสั่งผ่านสมาร์ทโฟนได้ เครื่อง Minimal Lab สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การตรวจเชื้อปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหาร หรือตรวจติดตามภาวะดื้อยาในอุตสาหกรรมยา เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- จัดเก็บข้อมูลการเติบโตของแบคทีเรียทุกๆ 5 นาที ได้สูงสุด 500 ชั่วโมง
- ตรวจตัวอย่างได้พร้อมกันจำนวนมาก สูงสุดครั้งละ 24 ตัวอย่าง
- รู้ผลรวดเร็ว ใช้เวลาอ่านตัวอย่างน้อย เพียงตัวอย่างละ 1 วินาที
- ใช้สารตัวอย่างเพียง 15 มิลลิลิตร สะดวก จัดเก็บง่าย
- มีระบบแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน


ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1324
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Minimal Lab เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"