ชุดตรวจเชื้อเด็งกี่ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันที (DEN-STEP)
นักวิจัย  
ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 10980 เรื่อง กรรมวิธีการตรวจหาไวรัสเด็งกี่ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันทีโดยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เฉพาะต่อโปรตีนเอ็นเอส 1
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เราทราบกันดีว่า การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ซ้ำซ้อนแบบต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงถึงตายได้ ดังเช่นกรณีของ ปอ ทฤษฎี ดังนั้นการตรวจและทราบสายพันธุ์ไวรัสเด็งกี่อย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลงได้ รวมทั้งสามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ด้วย ชุดตรวจ DEN-STEP ใช้หลักการทำปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่แต่ละซีโรทัยป์ กับโปรตีน NS1 ในเลือดหรือซีรั่มของผู้ป่วยโดยตรง ด้วยวิธี ELISA ทำให้การวินิจฉัยซีโรทัยป์ของไวรัสในผู้ป่วยทำได้ง่ายกว่าวิธีมาตรฐาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ตรวจวินิจฉัย พร้อมแยกชนิดไวรัสเด็งกี่ทั้ง 4 ชนิดในผู้ป่วยได้ทันที
- ใช้หลักการทำปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน NS1 และแอนติบอดี
- ตรวจง่าย ด้วยเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทั่วไป
- ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
- ราคาถูก ใช้งานง่าย ได้ผลแม่นยำ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจเชื้อเด็งกี่ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันที (DEN-STEP)"