เครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำลังขับรุ่น “Quarter”
นักวิจัย  
นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201005105 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2555
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501001751 ยื่นคำขอวันที่ 27 มีนาคม 2558
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501004609 ยื่นคำขอวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการวิจัยและพัฒนา “อินเวอร์เตอร์ที่สามารถขับปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าทางการเกษตรได้หลายแบบ” เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดี่ยว หรือ 3 เฟส 220V เป็นต้น อินเวอร์เตอร์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนค่าน้ำมันหรือค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
การทำการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนไฟฟ้าหรือเป็นไฟฟ้าปลายสายนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งการใช้ปั๊มสูบน้ำเพื่อการสูบน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น เกษตรกรมักนิยมใช้ปั๊มสูบน้ำขนาดเล็กขับด้วยเครื่องยนต์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจำนวนมาก เกษตรกรบางรายใช้ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยคาดว่าจะสามารถประหยัดได้ แต่เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การนำไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้โดยตรงกับอินเวอร์เตอร์ เพื่อขับมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำแบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ในท้องตลาดทั่วไปมีข
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการนำผลงานอินเวอร์เตอร์นี้ มาใช้เป็นชุดควบคุมสำหรับ “ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ใช้ร่วมกับมอเตอร์ขับปั๊มสูบน้ำแบบไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการใช้งานของเกษตรกรหรือประชาชนที่ใช้น้ำ โดยมีคุณลักษณะเด่นของอินเวอร์เตอร์ ดังนี้
• แรงดัน input ต่ำสุด 33 โวลต์
• แรงดัน input สูงสุด 44 โวลต์
• มีการ isolate ระหว่างแรงดันจากแผงโซล่าร์เซลล์และแรงดันที่มอเตอร์
• มอเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
1-phase induction motor with capacitor
2-phase induction motor
3-phase induction motor
• มีการหาชนิดของมอเตอร์ที่นำมาต่อโดยอัตโนมัติ
• กำลังงานสูงสุด 250W
• มีระบบ Maximum power point tracking (MPPT)
• ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ก่อนการใช้งาน
• ระบายความร้อนโดยไม่ต้องใช้พัดลม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 025646900 ต่อ 2352
Email BTT@NECTEC.OR.TH
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำลังขับรุ่น “Quarter”"