ปูนซีเมนต์ที่ให้ค่าการนำความร้อนต่ำ
นักวิจัย  
วิภาศรี กาญจนสนธิ์
กลุ่ม Advanced Material บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันสูงขึ้น การใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานหรือที่พักอาศัยเป็นสิ่งจำเป็น โดยจากรายงานปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยพบว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารมากกว่าครึ่งถูกใช้ในระบบปรับอากาศ ดังนั้นการลดรังสีความร้อนจากบรรยากาศก่อนเข้าสู่ภายในตัวอาคารจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ผนังอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมสร้างจากการก่ออิฐฉาบปูนหรือคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งวัสดุเหล่านี้จะดูดกลืนความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยเปลี่ยนเป็นความร้อนสะสมและถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนผ่านการนำความร้อน ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานจากพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศมาช่วยลดหรือระบายความร้อนที่สะสมอยู่ ดังนั้นถ้าผนังบ้านหรืออาคารสามารถช่วยลดการนำความร้อนได้ก็จะเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรปูนซีเมนต์ที่ให้ค่าการนำความร้อนต่ำ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นมอร์ตาร์หรือคอนกรีตเช่น งานฉาบผิวผนัง , ผนังสำเร็จรูป, งานเทพื้นที่ต้องการการรับแรงต่ำ หรืองานเพดาน เป็นต้น โดยจะให้คุณสมบัติด้านการเป็นฉนวนกันความร้อนและไม่ทำให้กำลังอัดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ใช้วัสดุฉนวนทั่วไปจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังทำให้หน่วยน้ำหนักของมอร์ตาร์และคอนกรีตมีค่าลดลงอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสุขุม จันทร์ตรี
โทรศัพท์ 036-240888 ต่อ 290
โทรศัพท์มือถือ 081-7517686
Email sukhumc@scg.com
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปูนซีเมนต์ที่ให้ค่าการนำความร้อนต่ำ"