ผ้าใบคอนกรีตที่พร้อมสำหรับการใช้งานแบบเร่งด่วน
นักวิจัย  
ดร.ศักดิ์ประยุทธ สินธุภิญโญ
นางสาวนฤมล ชื่นอุทัย และคณะ


บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผ้าใบซีเมนต์ที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านวัสดุที่เป็นแผ่นสำหรับใช้ในงานปรับปรุงผิวหน้าดินที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และ มีความทนทานที่ดี อีกทั้งวัสดุที่สามารถติดตั้งได้ง่ายที่มีในปัจจุบันยังมีความสามารถในการรับกำลัง ทั้งแรงดัดและแรงดึงที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการปรับปรุงผิวหน้าดิน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วัสดุผ้าซีเมนต์นี้ สามารถแข็งตัวเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันหรือเมื่อได้สัมผัสกับน้ำ สามารถรับแรงดัดและรับแรงดึงได้ดี สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำหรือใช้เป็นวัสดุป้องกันน้ำ (barrier) ได้ มีความคงทน ไม่เกิดความเสียหายจากการใช้งานและขนส่ง มีความเหมาะสมต่อการใช้ในงานจีโอเทคนิคอลหรือการปรับปรุงหน้าดิน อาทิเช่น งานดาดคลองหรือการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสุขุม จันทร์ตรี
โทรศัพท์ 036-240888 ต่อ 290
โทรศัพท์มือถือ 081-7517686
Email sukhumc@scg.com
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผ้าใบคอนกรีตที่พร้อมสำหรับการใช้งานแบบเร่งด่วน"