ผ้ากระตุ้นสมอง (AKIKO – Sensory-stimulating comfort objects for people with dementia)
นักวิจัย  
ดร.สิทธา สุขกสิ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ และ นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001913 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001914 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001915 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001916 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001917 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001918 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001919 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1702001920 ยื่นคำขอวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาโรคสมองเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในสังคมผู้อายุ ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการดูแลและเหมาะสมกับบริบทชีวิตการเป็นอยู่ของสังคมไทยเท่าที่ควร การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยการดูแล โดยการผสมผสานองค์ความรู้สหสาขาทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การออกแบบและวิศวกรรม จึงเป็นสิ่งจำเป็น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Akiko ผ้าห่มที่มีความสวยงาม ช่วยทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและความทรงจำที่ดี ด้วยสัมผัสผ้าที่อ่อนนุ่ม สามารถใส่รูปภาพ หรือกลิ่นหอมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคุ้นเคยของผู้สูงอายุ การได้สัมผัสเนื้อผ้า พร้อมกับเห็นรูปแบบและลาย รวมถึงรูปภาพครอบครัวหรือเพื่อน จะช่วยให้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสมองเสื่อมให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความกระวนกระวาย และสามารถใช้ทำกิจกรรมสำหรับช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัส ด้วยวัตถุดิบหลักที่เป็นผ้าแบบไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้ สามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน มีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผ้ากระตุ้นสมอง (AKIKO – Sensory-stimulating comfort objects for people with dementia)"