ชุดทดลองระยะเลนส์
นักวิจัย  
รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12415 เรื่อง ชุดทดลองระยะเลนส์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเรียนการสอนเรื่องระยะของเลนส์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ครูส่วนใหญ่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการบรรยายถึงหลักการการเกิดภาพของเลนส์และอาจมีภาพประกอบเพียงเท่านั้น โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลอง สังเกตหลักการทำงานของเลนส์ประเภทต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การประดิษฐ์ชุดทดลองระยะเลนส์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้ทดลองศึกษาอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั้น การได้ลงมือปฏิบัติทดลองมีความจำเป็นและสำคัญต่อผู้เรียนรู้เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตและทดลอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by doing) ของ John Dewey
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ชุดทดลองระยะเลนส์ ประกอบไปด้วย ชุดทดลองเลนส์ เลนส์ และแบบของกล่องทดลอง ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กล่องกระดาษจากแบบหนังสือชุดทดลองเพื่อนำเลนส์แต่ละประเภทที่มีอยู่ในชุดทดลองมาวัดระยะของเลนส์จากภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 022184195-7 ต่อ 105
Email cuipi@chula.ac.th
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดลองระยะเลนส์"