กรรมวิธีผลิตเส้นใยอาหาร
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร และคณะ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2001002252
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กรรมวิธีผลิตเส้นใยอาหารแบบใหม่ ที่ทำได้ง่าย ลดการใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์รุนแรงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดสารเหลือทิ้งจากกระบวนการ สามารถผลิตเส้นใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อเสริมอาหาร หรือเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง (ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ Q1)
• สามารถผลิตได้ทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำและเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำในกระบวนการผลิตครั้งเดียวกัน
• ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อเพิ่มกากใยที่ไม่ให้พลังงานและช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
• ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลาสั้น ใช้ระยะเวลารวมเพียง 37-46 ชั่วโมง ซึ่งเดิมใช้เวลามากกว่า 50 ชั่วโมง
• ลดการใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์รุนแรง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำให้ต้นทุนต่ำ และลดค่าใช้จ่ายจากการทำบำบัดของเหลือทิ้ง
• ของเหลือทิ้งจากการกระบวนการอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ แทนนิน ซาโปนิน และสามารถใช้เป็นสีย้อมผ้าจากธรรมชาติได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีผลิตเส้นใยอาหาร"