อุปกรณ์ตรวจหาเดกซ์แทรนเชิงคุณภาพ
นักวิจัย  
ดร. สาธิตา ตปนียากร
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101006037 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การปนเปื้อนเดกซ์แทรนในน้ำอ้อยเป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล เนื่องจากเดกซ์แทรนเหล่านี้ทำให้การเคี่ยวน้ำตาลยากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำตาลตกค้างในกากน้ำตาลสูง และเดกซ์แทรนยังขัดขวางการโตของผลึกน้ำตาลและมีผลทำให้ผลึกน้ำตาลมีรูปร่างเรียวแหลม เกิดโอกาสในการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวน้ำตาลสูง การสูญเสียปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลกำไรและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ เดกซ์แทรนที่ปรากฏในน้ำอ้อยยังส่งผลต่อการอ่านค่า Pol (ร้อยละของน้ำตาลซูโครสที่วัดจากเครื่อง Polarimeter) คลาดเคลื่อนเกินความเป็นจริง ส่งผลกระทบต่อการวางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจหาเดกซ์แทรนในกระบวนการผลิตน้ำตาลโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพที่สูง รู้ผลรวดเร็ว และราคาไม่สูง จะช่วยให้โรงงานแก้ปัญหาหรือกำจัดโมเลกุลเดกซ์แทรนที่ปรากฏอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะแรกของกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้โรงงานบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตได้ดียิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ตรวจหาเดกซ์แทรนเชิงคุณภาพด้วยหลักการทางอิมมูโนเอสเสย์แบบแข่งขัน (competitive immunoassay) ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อตรวจการปนเปื้อนของเดกซ์แทรนในตัวอย่างทางการเกษตร ทั้งนี้ไม่จำกัดเพียงตัวอย่างน้ำอ้อย โดยที่อุปกรณ์ตรวจเดกซ์แทรนมีค่าคัทออฟเท่ากับ 900 ส่วนในล้านส่วน/บริกซ์ โดยประมาณ การรายงานผลคือ ผลบวก และผลลบ โดยตัวอย่างที่ให้ผลบวกจะมีปริมาณเดกซ์แทรนมากกว่าประมาณ ๙๐๐ ส่วนในล้านส่วน/บริกซ์ ซึ่งจะไม่ปรากฏแถบทดสอบบนชุดตรวจ ในขณะที่ตัวอย่างที่ให้ผลลบจะมีปริมาณเดกซ์แทรนน้อยกว่าประมาณ ๙๐๐ ส่วนในล้านส่วน/บริกซ์ ซึ่งจะปรากฏแถบทดสอบบนชุดตรวจ อุปกรณ์ตรวจเดกซ์แทรนดังกล่าวมีความไว (sensitivity 92.9%) ความจำเพาะ (specificity 93.5%) และความถูกต้อง (accuracy 93.3%) ต่อการตรวจหาเดกซ์แทรน ที่สูง รวมถึงรู้ผลการทดสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง 5 นาที
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ตรวจหาเดกซ์แทรนเชิงคุณภาพ"