CARBANO-Ag
นักวิจัย  
ดร. พงษ์ธวัฒน์ เข็มทอง
ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
นายศรัณย์ ยวงจันทร์
นายกฤษฎา ธานี
ดร. ธีระ บุตรบุรี
ดร. สัญชัย คูบูรณ์
ดร. จักรภพ พันธศรี
ดร. ภูมรินทร์ คำแหงศักดิ์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002534 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์เอิบชุ่มอนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ การดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายและคลอโรฟอร์มที่ปนเปื้อนในน้ำ รวมทั้ง การดักจับโลหะหนัก เช่น ปรอท หรือสารหนูได้มากกว่าร้อยละ 90 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์เอิบชุ่มอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดมากมาย เช่น

(1) ไม่มีการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น
(2) ขั้นตอนการผลิตต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง จึงอันตรายต่อผู้ผลิตและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) ขั้นตอนการใช้งานพบการหลุดร่อนของอนุภาคนาโนซิลเวอร์จากการชะละลาย (leaching)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ทีมวิจัยพัฒนาสูตรการผลิต CARBANO-Ag โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติคือ น้ำตาลและน้ำแป้ง แทนการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ได้มีความเสถียรมากขึ้น ทำให้การนำมาใช้เพื่อเป็นวัสดุกรองน้ำดื่มมีความปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำดื่มมากขึ้นอีกด้วย โดยสูตรการผลิตที่พัฒนาขึ้นสามารถขยายกำลังการผลิตและประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม อุตสาหกรรมการบำบัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก เช่น ปรอท และสารหนู
นอกจากนี้ สูตรการผลิต CARBANO-Ag ยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปทรงตามต้องการ เช่น แผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน แผ่นกรองในรถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ และแผ่นกรองในอาคารสำนักงานต่างๆ อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฏฐิพร วณิชธนานนท์
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6650
Email nuttiporn@nanotec.or.th
งานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "CARBANO-Ag"