นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลือทิ้ง
นักวิจัย  
ดร. อนุชา วรรณก้อน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1601005199 ยื่นคำขอวันที่ 9 กันยายน 2559
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10516
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13427
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16845
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมโลกและประเทศไทย เน้นให้ความสำคัญกับ BCG และ Zero Waste เป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและชุมชนที่ยั่งยืน นวัตกรรมที่สามารถนำมาซึ่งการนำวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่า โดยใช้ต้นทุนและพลังงานที่น้อยสุด จะสามารถสร้างโอกาสในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจ BCG ได้อย่างยั่งยืน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตร ดังนี้
• กระเบื้องหรืออิฐมวลเบาจากเศษแก้ว
• อิฐปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรม
• กระถางดินสลายตัวได้จากวัสดุเหลือทิ้ง
• จีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณระพีพันธ์ ระหงษ์
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4789
Email rapeepr@mtec.or.th
งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศว.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลือทิ้ง"