enR/Plearn (เอ็นอาร์เพลิน) นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย
นักวิจัย  
ดร.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต
นางสาวกรรณิกา หัตถะปะนิตย์
นายกฤตพร อุตรา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801006042 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2561
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001002217 ยื่นคำขอวันที่ 21 เมษายน 2563
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005278 ยื่นคำขอวันที่ 3 กันยายน 2564
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002488 ยื่นคำขอวันที่ 3 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
enR/Plearn เป็นนวัตกรรมของเล่นปลอดภัยที่ใช้ยางธรรมชาติหรือยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยมีแนวคิดมาจากความต้องการนำยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น โดย enR/Plearn “นวัตกรรมของเล่นปลอดภัยจากยางพารา” มี 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชอล์กจากยางธรรมชาติ (Para Note) ที่เขียนได้ไม่เลอะมือ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่เปราะหักง่าย เขียนได้นาน ดินปั้นจากยางธรรมชาติ (Para Dough) ที่มีลักษณะคล้ายแป้งปั้น ไม่แห้งแข็งเมื่อสัมผัสอากาศ ไม่มีกลิ่น แป้งและสีไม่ติดมือ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่มีส่วนประกอบของสารกันบูด อีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อก่อนและหลังการเล่นได้ด้วยแอลกอฮอล์ และสไลม์ผง/ทรายเทียมจากยางธรรมชาติ (Para sand) ที่มีลักษณะเป็นผงนุ่ม สามารถอัดขึ้นรูปด้วยพิมพ์เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้คล้ายทรายเปียก และสามารถกระจายตัวกลับมาเป็นผงเช่นเดิมได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- Para Note เป็นการนำยางพารามาทำให้มีลักษณะแข็งโดยผ่านกระบวนการคอมพาวด์ แล้วนำมาอัดเป็นแท่งหรือรูปทรงต่าง ๆ ตามแม่พิมพ์ สามารถใช้เขียนกระดานหรือพื้นผิวที่มีความขรุขระได้คล้ายกับชอล์ก เขียนได้ไม่เลอะมือ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังแตกหักได้ยาก
- Para Dough เป็นดินปั้นหรือแป้งปั้นที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ยางพาราที่ผ่านการปรับลักษณะทางกายภาพให้อยู่ในรูปของเหลวหนืด น้ำมันพืช และแป้งประกอบอาหาร มีลักษณะคล้ายกับแป้งโดว์
หรือแป้งปั้น ที่ไม่แห้งแข็งเมื่อสัมผัสอากาศ ไม่มีกลิ่น แป้งและสีไม่ติดมือ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย กลูเตน และโลหะหนัก ไม่มีส่วนประกอบของสารกันบูด
- Para Sand ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีลักษณะเป็นผงนุ่มคล้ายทรายเปียก มีความหนืดไม่แตกตัว มีรูปแบบการพัฒนาเช่นเดียวกับ Para Dough สามารถนำ Para sand หรือทรายเทียมจากยางพารามาปั้นหรืออัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ และเปลี่ยนรูปให้กลับมาเป็นผงเช่นเดิมได้ โดยนำกลับมาปั้นขึ้นรูปใหม่ได้มากกว่า 10 ครั้ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกัณฐมณี กลกานนท์
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4782
Email kanthamanee.kal@mtec.or.th
งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "enR/Plearn (เอ็นอาร์เพลิน) นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย"