VipPro ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย
นักวิจัย  
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001003271 ยื่นคำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
VipPro ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่คัดเลือกมาจากจุลินทรีย์ธรรมชาติจนได้สายพันธุ์ดีที่สุด ผ่านการวิจัยและพัฒนากระบวนการเลี้ยงเชื้อ การกระตุ้นให้เชื้อผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ปริมาณสูง และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า VipPro ที่มีความสามารถในการกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอนผีเสื้อ และผีเสื้อกลางคืน (Lepidopteran) เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนใยผัก หนอนคืบ เป็นต้น ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญที่ก่อความเสียหายต่อพืชหลายชนิดทั้ง ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ VipPro สามารถใช้ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลง ลดการนำเข้า และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
• ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ มีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง
• ไม่อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และแมลงอื่นๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงและผลผลิตที่ได้เทียบเท่าการใช้สารเคมี
• ออกฤทธิ์เร็ว ทำให้แมลงหยุดกินอาหารภายใน 1 ชม.
• ใช้ได้กับพืชทุกชนิดและแมลงดื้อยา
• เสริมฤทธิ์ + ใช้ร่วมกับชีวภัณฑ์อื่นได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "VipPro ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย"