PigXY-AMP ชุดตรวจเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ
นักวิจัย  
คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203001721 ยื่นคำขอวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African swine fever (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง โดยหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค อีกทั้งเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกรและซาลามีได้ ASF เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100% ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคออกจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร การใช้ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ASF ได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ชุดตรวจ PigXY-AMP พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการของเทคนิคแลมป์ผนวกกับการอ่านผลโดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของสาร Xylenol orange ภายในปฏิกิริยาแลมป์ในขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความไวและความจำเพาะสูง การนำมาใช้ตรวจลูกสุกร แม่พันธุ์ และผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นการช่วยควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
PigXY-AMP เป็นชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยเทคโนโลยีแลมป์เปลี่ยนสีแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้ มีวิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีทดสอบที่ง่าย เร็ว ไม่ซับซ้อน การทดสอบด้วยเทคนิคแลมป์สามารถใช้ได้กับเครื่องให้ความร้อน หรือ heating block ที่มีราคาถูก และมีวิธีอ่านผลการตรวจโดยการดูสีของสารละลายแลมป์ในหลอดทดสอบด้วยตาเปล่า ชุดตรวจนี้จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ราคาแพง PigXY-AMP มีความไว ความจำเพาะ และความแม่นยำสูงเทียบเท่าวิธี real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน อีกทั้งมีราคาถูกกว่า สามารถผลิตได้เองในประเทศ
ลดการนำเข้าชุดตรวจที่มีราคาแพง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "PigXY-AMP ชุดตรวจเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ"