ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค
นักวิจัย  
นายเฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา  
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002820 ยื่นคำขอวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
บ้านหนองปรือ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นกลุ่มอาชีพขนาดใหญ่ที่มีการผลิตปลาส้มตลอดทั้งปี แต่ด้วยกระบวนการผลิตทำเกิดของของเสียที่กำจัดได้ยากคือ ส่วนของเกล็ดปลา ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการทำลายเกล็ดปลาด้วยวิธีการเผา การทิ้งลงพื้นดินและทิ้งลงคลองน้ำในชุมชน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเกล็ดปลา ที่มาจากกระบวนการผลิตปลาส้ม และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนที่สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการช่วยให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในชุมชนเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวตมิสา สุขจิตร
โทรศัพท์ 02-9093036
โทรศัพท์มือถือ 063-2200390
Email research@vru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค"