สูตรการผลิตเส้นบะหมี่อบแห้งที่มีดักแด้ไหมอีรี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
นางสาวจารุนันท์ ไชยนาม
นายปภังกร ส่างสวัสดิ์
นางสาวพรรณี พิมพ์โพธิ์
นางสาวเพ็ญศรี ชิตบุตร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203001650 ยื่นคำขอวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ดักแด้ไหมอีรี่ เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหม เนื่องจากมีเปลือกหนา เนื้อสัมผัสแข็ง ชาวบ้านขายไม่ได้ โครงการต้องการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อลดขยะจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ให้เป็นศูนย์ โดยนำเอาดักแด้ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยไม่เหลือส่วนที่เป็นขยะทิ้งไว้ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางชุมชนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้งจากดักแด้ไหมอีรี่ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ ถือเป็นแนวคิดแบบ BCG สร้างรายได้หมุนเวียน สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1) เพิ่มรายได้ จากการนำดักแด้ที่เป็นเศษเหลือทิ้งจากกระบวนเลี้ยงไหมอีรี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้งจากดักแด้ไหมอีรี่
2) ลดขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นศูนย์
3) สร้างผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่โปรตีนทางเลือกที่มีมูลค่าสูงและใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบไม่ซับซ้อน
4) กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) ผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวตมิสา สุขจิตร
โทรศัพท์ 02-9093036
โทรศัพท์มือถือ 063-2200390
Email research@vru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรการผลิตเส้นบะหมี่อบแห้งที่มีดักแด้ไหมอีรี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต"