การพัฒนาเซรั่มผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์สู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเชิงพาณิชย์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ และ ผศ.ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
มหัศจรรย์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Synsepalum dulcificum ชื่อสามัญคือ Miracle fruit, miracle berry จัดอยู่ในวงศ์ SAPOTACEAE จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลมหัศจรรย์ (Miracle fruit) มีสารสำคัญ คือ ฟีนอลิก (phenolic) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนไทโรซีนเป็นเมลานิน ทำให้สามารถยับยั้งการสร้างเมลานิน ส่งผลให้ผิวขาวขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับอิมัลเจลผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์ที่มีคุณลักษณะและความคงตัวที่ดี รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของตำรับในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยนำผลมหัศจรรย์มาสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องด้วยเครื่อง soxhlet extraction apparatus ซึ่งใช้ 95% เอทธานอลเป็นตัวทำละลายและนำมาพัฒนาตำรับ ศึกษาคุณลักษณะและความคงตัวของตำรับอิมัลเจลผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์ในสภาวะเร่ง รวมถึงทดสอบการระคายเคือง ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของตำรับในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 30 คน โดยใช้เครื่อง Cutometer MPA 580 ซึ่งใช้หัววัดค่าตัวแปรต่างๆ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบของเซรั่ม ซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัดผลมหัศจรรย์ที่เข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือการใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ซึ่งจะส่งผลต่อการลดโอกาสในการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังจากสารเคมี รวมถึงเป็นการลดปริมาณการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าและการประยุกต์ใช้สมุนไพรธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เวชสำอางในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า, นางสาวอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 043754192
โทรศัพท์มือถือ 096-3266697, 088-5624463
Email Ying.ipmsu@gmail.com, atitaya.p@msu.ac.th
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพัฒนาเซรั่มผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์สู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเชิงพาณิชย์"