นวัตกรรมการผลิตสารน้ำใสหรือสารเร่งตกตะกอนจากเถ้าชีวมวล เพื่อบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
นักวิจัย  
ดร.เรวดี อนุวัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การบำบัดน้ำเสียหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบทางเคมีด้วยการใช้สารเร่งตกตะกอนหรือสารน้ำใส จัดเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถบำบัดค่าแอมโมเนียไนโตรเจน ค่าฟอสเฟต ค่าความสกปรก ปริมาณโลหะหนัก และค่าสี ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการประยุกต์ใช้สารเร่งตกตะกอนเพื่อบำบัดน้ำเสีย หรือการใช้สารน้ำใสเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่ใช้เวลาในการบำบัดรวดเร็ว ลดการใช้พื้นที่ในการรองรับน้ำเสีย และสามารถนำน้ำเสียภายหลังการบำบัดไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้กากตะกอนที่ผ่านการบำบัดยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในหลายรูปแบบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตสารน้ำใสหรือสารเร่งตกตะกอนจากเถ้าชีวมวล เพื่อบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งน้ำเสียอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล น้ำเสียชุมชน และน้ำชะขยะ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบให้ใส ด้วยการลดสี กลิ่น ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน ค่าฟอสเฟต และค่าความสกปรก โดยไม่ต้องปรับค่าความเป็นกรดด่างและไม่ทำให้ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถนำน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้รวมถึงการใช้งานในระบบหม้อต้มไอน้ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน ลดปัญหามลภาวะจากของเหลือทิ้งประเภทเถ้า สร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง ลดการนำเข้าสารเคมีและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปกำจัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมการผลิตสารน้ำใสหรือสารเร่งตกตะกอนจากเถ้าชีวมวล เพื่อบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำ"