ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อรา Candida glabrata และ C. albicans
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 19916
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
10 อันดับอัตราการตายของประชากรไทย จากปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากระบบภูมิคุ้มกันต่ำและการติดเชื้อจุลชีพมีสูงถึง 6 สาเหตุ ได้แก่ โรคมะเร็ง, ปอดอักเสบ, โรคเบาหวาน, โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง, วัณโรคและภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส (เอดส์) และปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนั้นคือ การติดเชื้อในกระแสเลือดและจุลชีพที่มีความสำคัญต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดนั้นคือเชื้อรา Candida spp. อันดับที่หนึ่งได้แก่เชื้อ Candida albicans อันดับที่สองได้แก่ Candida glabrata และที่น่าวิตกคือเชื้อ C. glabrata มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และความไวในการตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ เช่น แอคไคโนแคนดิน (echinocandin) และฟลูโคนาโซลที่ใช้ในการรักษาน้อยลง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพาะเลี้ยงแยกเชื้อ C. glabrata เพื่อช่วยในการวินิจฉัยให้รวดเร็ว วางแนวทางในการรักษาถูกต้องยิ่งขึ้น และที่สำคัญในท้องตลาดยังไม่มีชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ในการทดสอบเพียงครั้งเดียว (Duo-test kit)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อรา C. glabrata และ C. albicans มีลักษณะเป็นหลอดทดลองบรรจุวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อ, น้ำตาลกลูโคส, น้ำตาลมอลโทส, น้ำตาลทรีฮาโลส, เปปโตน และยาต้านเชื้อราฟลูโคนาโซล (fluconazole) ในสภาวะบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส พบการเจริญของเชื้อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกรดด่าง (pH) ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ช่วยให้อ่านผลได้ง่ายขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายซูกิมพลี หนิจิบุลัด
โทรศัพท์ 075673579
โทรศัพท์มือถือ 0872990181
Email sukimplee.ni@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อรา Candida glabrata และ C. albicans"