ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้” (LD Writing Software Suite)
นักวิจัย  
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ
นางสาวณัชชา สาทสุทธิ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 4568
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 4569
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 4570
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 4571
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงเรื่องความบกพร่องของนักเรียนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities หรือ LD) ซึ่งไม่ได้เกิดจากสาเหตุความบกพร่องของร่างกายหรือภาวะสติปัญญาบกพร่องหรือภาวะปัญญาอ่อน แต่เกิดจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมอง เป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ การลำดับความคิด การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ บุคคลแอลดีจะมีสติปัญญาปกติ แต่ผลการเรียนต่ำกว่าปกติ จะเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูก และเรียงลำดับอักษรผิด
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งๆ ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความยากลำบากในการอ่าน เขียน และคิดคำนวณ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียนบางคนเมื่อฟังผู้อื่นพูดหรืออ่านหนังสือให้ฟังก็สามารถพูดแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเรื่องย้อนกลับได้อย่างดี แต่เมื่อให้เขียนบรรยายกลับทำไม่ได้หรือเขียนผิดพลาด ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการเขียนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงมีความจำเป็นที่ผู้สอ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) โปรแกรมตรวจคำผิดไทย (Thai Spell Checker) และโปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Processor) โดยทุกโปรแกรมสามารถอ่านออกเสียงโดยใช้ “วาจา” ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย และทำงานบนระบบปฏิบัติการ: Windows 7, Windows 8 และ Windows 10
จุดเด่นของ โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย มีดังนี้
• สามารถเลือกคำศัพท์เพื่อเติมเต็มคำศัพท์ (Word Completion)
• สามารถเลือกคำศัพท์จากการทำนายคำศัพท์ที่เป็นคำถัดไป(Word Prediction)
• สามารถเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลคำศัพท์จากการใช้งานของผู้ใช้ได้
จุดเด่นของ โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย มีดังนี้
• มีการใช้กฎการค้นหาคำแบบคำพ้องเสียง (Soundex) คำเขียนใกล้เคียง (Approximate) และกฎแอลดี (LD Rules) มาใช้ในการค้นหาคำที่ถูกต้องหรือคำใกล้เคียง
• สามารถเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลคำศัพท์จากการใช้งานของผู้ใช้ได้
จุดเด่นของ โปรแกรมตรวจคำผิดไทย มีดังนี้
• สามารถตรวจสอบคำผิดด้วยการแสดงแถบสีบนคำศัพท์ที่พิมพ์ผิดและแสดงรายการคำแ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺSPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้” (LD Writing Software Suite)"