ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ
นักวิจัย  
นายสุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์
ศูนย์อิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401005696 ยื่นคำขอวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระและเปี่ยมด้วยความสุขของผู้สูงวัย คือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถของสมองโดยเฉพาะด้านการรู้คิด (Cognition) ดังนั้นการฝึกฝนการรู้คิดจึงมีความสำคัญมากทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุปกติ เพื่อรักษาความสามารถของสมองไว้ และเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองในกลุ่มที่เริ่มมีความสามารถการรู้คิดบกพร่องระยะแรกอันเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะแรกด้วย ทีมนักวิจัยจากเนคเทค ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแบบระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดที่ช่วยผู้สูงอายุในการฝึกฝนฟื้นฟูศักยภาพทางด้านการเรียนรู้และรับรู้ผ่านการเล่นเกมส์ด้วยคลื่นสมองโดยอาศัยหลักการ Neurofeedback คณะวิจัยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการใช้งานจริงไปยังสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่านการเล่นเกมส์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสามารถของสมาธิการจอจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นาน รวมถึงช่วยฝึกฝนความจำช่วงปฎิบัติงาน (Working Memory) โดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมองเบต้าและอัลฟ่าที่รับจากอุปกรณ์รับและขยายสัญญาณคลื่นสมองที่สวมบนศีรษะ แล้วคำนวณระดับความจดจ่อและแสดงค่าผ่านโปรแกรมเกมส์ ทำให้ทราบถึงระดับสมาธิการจดจ่อของตนเอง และพยายามรักษาสภาวะจดต่อตลอดการเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการทำให้เกิดสมาธิการจดจ่อ ความจำช่วงปฎิบัติงานตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ เมื่อฝึกฝนได้เป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถควบคุมจัดการสมาธิได้ดีขึ้นและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Executive Functions) ของสมองได้ต่อไปอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺSPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ"