กาวดักแมลงจากยางพารา
นักวิจัย  
ดร.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801006041 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2561
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801006042 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันประชาชนเริ่มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างในผลผลิตการการเกษตรนั้นๆ แต่การรบกวนจากแมลงศัตรูพืชก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกับการทำเกษตรทั่วไป ดังนั้นเพื่อป้องกันแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี จึงทำให้เกิดการคิดค้นหาวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้วิธีทางกล ซึ่งวิธีการที่นิยมได้แก่ การทำกับดักแมลงแบบไม่ต้องใช้พลังงานในแปลงผักอินทรีย์
กับดักกาวเหนียว เป็นกับดักแมลงที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้ในการตรวจตราและทำนายการระบาดของแมลง อีกทั้งยังใช้ในการควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชตัวเต็มวัยได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวันของหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางวันชนิดต่าง ๆ ทั้งของหนอนคืบและหนอนใย เป็นต้น โดยกาวเหนียวจะต้องมีคุณสมบัติคือไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานทำได้โดยทากาวเหนียวทาบนวัสดุที่มีสีเหลือง เนื่องจากแมลงชอบสีเหลือง โดยกับดักนี้จะใช้ล่อแมลงให้บินมาติดกาวเหนียวที่ทาไว้ ติดตั้งในแปลงผักสูงประมาณ 30 เซนติเมตรหรือสูงกว่ายอดต้นผักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วโดยในช่วงที่มีการระบาดมาก (ฤดูร้อน/ฤดูฝน) จะใช้กับดักประมาณ 60-80 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่ ส่วนในฤดูหนาวอาจใช้เพียง 15-20 กับดักต่อไร่
ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก เมื่อพิจารณาสมบัติของยางธรรมชาติดิบ พบว่ายางธรรมชาติดิบมีสมบัติความเหนียวติดที่ดี จึงสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวเหนียวเพื่อดักจับแมลงในแปลงเกษตรได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
• ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน
• ใช้งานง่าย ดักแมลงได้ดี
• ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศเช่นน้ำยางพารา
• ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กาวดักแมลงจากยางพารา"