น้ำยางพาราข้นสำหรับทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง ParaFIT
นักวิจัย  
นางฉวีวรรณ คงแก้ว
นายสุริยกมล มณฑา
นางปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
นายภิพัฒชา รักดี
และนางสาวธนิกา พัฒโนทัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์โฟมยางจากน้ำยางพารา (เช่น หมอนยางและที่นอนยาง) ที่ติดตรา Made in Thailand ได้รับความนิยมและความเชื่อถือ เนื่องจากผลิตจากยางพาราแท้ 100% มีคุณสมบัตินุ่มสบาย ช่วยกระจายแรงกดทับ ช่วยการไหลเวียนของโลหิต ระบายอากาศได้ดี ไม่อับชื้น ปราศจากไรฝุ่นและเชื้อโรค มีอายุการใช้งานยาวนาน ตลาดหมอนยางและเครื่องนอนยางของไทยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว
น้ำยางพาราข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง แต่ในน้ำยางพาราข้นมีส่วนผสมของแอมโมเนีย, ซิงก์ออกไซด์ และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำยางพาราข้นเกิดการบูดเน่าก่อนนำไปใช้งาน แต่เนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารระเหยง่ายและมีกลิ่นฉุนรุนแรง เมื่อระเหยสู่บรรยากาศทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบทางเดินหายใจ กัดกร่อนโลหะ และทำให้น้ำยางพาราข้นที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษามีสมบัติไม่คงที่ ส่วนซิงก์ออกไซด์มีส่วนประกอบของโลหะหนัก และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง) น้ำยาง ParaFIT จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน้ำยางพาราข้นทางการค้า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า 30-75% เป็นมิตรกับคนทำงาน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อประสิทธิภาพการทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง
• มีปริมาณซิงก์ออกไซด์ และ เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ น้อยกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA) 30% ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน้ำยางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง
• ใช้เวลาในการบ่มน้ำยางก่อนนำไปใช้งานสั้นกว่าน้ำยางพาราข้นทางการค้า (ใช้เวลาเพียง 3 วันหลังจากวันผลิต ในขณะที่น้ำยางพาราข้นทางการค้าต้องใช้เวลา 21 วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ำยางพาราสด และประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางพาราข้น
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ผลิตภัณฑ์โฟมจากน้ำยางพาราข้นเพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น หมอน ที่นอน ที่รองนั่ง เป็นต้น
รายชื่อบริษัทที่รับสิทธิไปผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
o สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด ติดต่อ เบอร์ 074-610731
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์มือถือ 0 2564 7000 ต่อ 1618, 4782
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "น้ำยางพาราข้นสำหรับทำผลิตภัณฑ์โฟมยาง ParaFIT"