Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ
นักวิจัย  
นางรัษฎา ปัญญาเสวนมิตร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 340765
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
1. ตำรา วิธีการสอน แบบฝึกหัด และการวัดผล ที่ไม่เหมาะสม
1.1. หนังสือที่ใช้ในการสอน เป็นการแปลจากตำราต่างประเทศโดยการคัดลอกมา ขาดการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาความหมาย การจัดกลุ่ม และขั้นตอนลำดับการเรียนรู้ ตำราที่ออกมา จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ จึงคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก จึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทยขาดหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่ดีและมีประสิทธิภาพ
1.2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง วิธีการสอนจึงเป็นการสอนตามตำรา เข้าลักษณะเปิดหนังสือแล้วอ่านให้ฟัง จึงทำให้ไม่สามารถสื่อ หรือถ่ายทอดเนื้อหาของแก่นแท้ออกมาได้ ผลทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ
1.3. แบบฝึกหัดส่วนใหญ่ไม่ตอบโจทย์กับการนำไปปฏิบัติ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ แต่ยิ่งทำให้สับสนมากขึ้น
1.4. แนวทางการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องการจำเพื่อนำไปใช้ในการสอบ แต่ไม่เน้นในเรื่องการนำไปใช้จริง ดังนั้นแนวการวัดผลจึงไม่เหมาะสมและไม่มีประโยชน์
2. ครูต่างชาติบางคนไม่รู้หลักการสอน หรือไม่สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ ทำให้ไม่ก่อประโยชน์เต็มที่

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นของ หนังสือ Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ คือ
1. เปลี่ยนวัตถุประสงค์การเรียนภาษาอังกฤษใหม่ เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
2. เป็นตำราเรียน ที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการนำเนื้อหาภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จัดทำเป็นหมวดหมู่ ลำดับขั้นตอน ความเกี่ยวโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ลดการท่องจำ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ในระยะเวลาสั้น
3. มีแบบฝึกหัดที่ช่วยฝึกฝนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางรัษฎา ปัญญาเสวนมิตร
โทรศัพท์ 028700255
โทรศัพท์มือถือ 0819390127
Email polytex2@gmail.com
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ"