สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ
นักวิจัย  
อาจารย์ประชิด สระโมฬี และคณะ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14407
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการฝึก ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 มีความจำเป็นในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และชำนาญ โดยจะฝึกผ่านการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ปืนพก เพื่มเพิ่มทักษะ ความชำนาญและความคุ้นเคย แต่เนืองจากจำนวนนักเรียนตำรวจที่เพิ่มมากขึ้น จำทำให้เกิดปัญหาจำนวนปืนพกสำหรับการฝึกที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางศูนย์ฝึกฯจึงพยายามจัดหาอุปกรณ์การฝึกมาใช้ทดแทนปืนพกสำหรับฝึก เช่น ปืนไม้ แต่ปืนที่ทำมาจากไม้ไผ่ ไม่สามารถช่วยให้นักเรียนตำรวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องรายละเอียดและน้ำหนัก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ ที่มีรูปร่างลักษณะและน้ำหนักที่ใกล้เคียงของจริง ราคาถูก และยังเป็นการนำยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ มาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวกัตติกา แพรกทอง
โทรศัพท์ 075-672927
โทรศัพท์มือถือ 089-9717930
Email kattika.pr@wu.ac.th
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ"