ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติก
นักวิจัย  
รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14808
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ(3D Printer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่มีรูปแบบ 3 มิติที่ผ่านการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม CAD (Computer Aided Design) หรือ เกิดจากการสแกน(Scan) จากวัตถุจริงโดยใช้กล้องถ่ายภาพ 3 มิติ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สร้างชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เส้นพลาสติก(Filament) ในกลุ่ม ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) , PLA(Polylactic Acid) และ Nylon ซึ่งเหมาะกับการสร้างชิ้นงานจำนวนน้อยชิ้นและเร่งด่วน แต่มีจุดด้อยในส่วนของชุดหัวฉีดและเส้นพลาสติกที่อาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่คงที่ , เส้นพลาสติกขาดช่วงหรือหมดระหว่างพิมพ์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นชุดหัวฉีดและป้องเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติกในขณะพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยส่งผ่านความผิดพลาดไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อช่วยขจัดปัญหาในระหว่างการพิมพ์ชิ้นงาน อันเป็นผลมาจากเส้นพลาสติกมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่คงที่ หรือ เส้นพลาสติกขาดช่วงระหว่างการพิมพ์ชิ้นงาน และช่วยปรับตัวแปรของระบบป้อนเส้นพลาสติกเพื่อเพิ่มความเดป็นอิสระในการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากการพิมพ์และสร้างแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวกัตติกา แพรกทอง
โทรศัพท์ 075-672927
โทรศัพท์มือถือ 089-9717930
Email kattika.pr@wu.ac.th
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติก"