แผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม
นักวิจัย  
นายสมศักดิ์ ปามึก
นายสุรเชษฐ์ แก้วงาม
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12766
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดันในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบในประเทศไทย
และปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ทำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบจำเป็นต้องมีชิ้นงานทดสอบที่มีคุณภาพ ชิ้นงานเชื่อมที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนและเสริม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สรุปเทคโนโลยี เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม เพื่อใช้เป็น Reference block สำหรับทวนสอบคุณภาพของน้ำยาแทรกซึม ในการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมเพื่อหาจุดบกพร่องที่ผิวหน้าแนวเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ด้วยเทคนิคแบบเรืองแสงและแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า
จุดเด่นเทคโนโลยี สามารถใช้ทดแทนแผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมที่นำเข้าจากต่างประเทศ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำและสามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมศักดิ์ ปามึก
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ 089-1298541
Email somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึม"