ชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา
นักวิจัย  
นายสมศักดิ์ ปามึก
นายอนุชิต ยังสืบตระกูล
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13451
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดันในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบในประเทศไทย
และปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรองสมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ทำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ปเทคโนโลยี เป็นการสร้างชิ้นงานเชื่อมจำลองจากชิ้นงานเชื่อมจริง โดยใช้แบบหล่อซิลิโคนจากชิ้นงานเชื่อมต้นแบบที่สร้างจุดบกพร่องที่ผิวหน้าชิ้นงานเชื่อม อาทิเช่น รอยกัดแหว่ง ขาดการซึมลึก โพรงอากาศที่ผิวหน้า รอยต่อไม่ดี แนวเชื่อมเยื้องศูนย์และแนวเชื่อมไม่ได้ขนาด เป็นต้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในหัวข้อการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา
จุดเด่นเทคโนโลยี สามารถลอกแบบชิ้นงานเชื่อมต้นแบบได้จำนวนมากตามความต้องการ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ น้ำหนักเบา ราคาถูก และสามารถขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมศักดิ์ ปามึก
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ 089-1298541
Email somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา"