กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์เสริมโพรไบโอติกส์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ผศ.ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
นางสาวพิมพวรรณ วสุนันต์
นางสาวสุวรรณโฉม ชาตินรินทร์
นางสาวอาภร ปานะเส
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803002687 ยื่นคำขอวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กรรมวิธีการผลิตหัวเชื้อสำหรับผลิตอาหารสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากพืชและเสริมโพรไบโอติกส์ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์เริ่มต้นในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จากพืชได้ โดยเริ่มจากการนำหญ้ามาหมักด้วยเอนไซม์ เพื่อย่อยผนังเซลล์ของพืช ในสภาวะการหมักที่เหมาะสม จนได้สารสกัดจากพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สำหรับเป็นส่วนในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่อุดมไปด้วยโพรไบโอติกส์ โดยการหมักหญ้าด้วยเอนไซม์ เพื่อย่อยผนังเซลล์ของพืช ในสภาวะการหมักที่เหมาะสม จนได้ส่วนผสมที่มีคุณภาพดีสำหรับเป็นส่วนผสมล่วงหน้าในอาหารสัตว์ จะได้ส่วนผสมที่อยู่ในรูปของเหลว สีเขียวข้น และลักษณะของแข็งชนิดผง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารสัตว์ จุดเด่นคือลดระยะเวลาในกระบวนการหมักเพื่อให้ได้สารสกัดโปรตีนในอาหารสัตว์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 053875635
โทรศัพท์มือถือ 0898542296
Email ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมล่วงหน้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์เสริมโพรไบโอติกส์"