เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
นักวิจัย  
นางปฏิญญา จิยิพงศ์
นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
นางสาวเจนจิรา จันทร์มี
นางสาววรินทิพย์ สิทธิชัย
นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มเป็นเครื่องดื่มคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้จากส่วนประกอบของพืชผักผลไม้และสมุนไพร คือ ต้น ใบ ดอก เมล็ด รากหรือเหง้า เป็นต้น เครื่องดื่มผักและผลไม้พร้อมดื่มจึงเป็นการแปรรูปผลิตผลจากธรรมชาติที่ให้คุณค่าทางโภชนาการโดยพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต การบรรจุในภาชนะแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการบริโภค เครื่องดื่มผักและผลไม้พร้อมดื่มนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกชุ่มชื่น เนื่องจากพืชผักผลไม้และสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วยผ่อนคลายความร้อน ทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง บางชนิดช่วยบำรุงหัวใจ บางชนิดมีคุณสมบัติช่วยย่อยอาหาร ช่วยรักษาสภาวะร่างกายให้เกิดสมดุล ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วิจัยพัฒนาเครื่องดื่มนำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่มที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ทำให้มีอายุการเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีแคลเซียมสูงถึงร้อยละ 2
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางปฏิญญา จิยิพงศ์
โทรศัพท์ 022017416
โทรศัพท์มือถือ -
Email patinya@dss.go.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มน้ำหัวปลีผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม"