โปรแกรมคำนวณสัดส่วนวัตถุดิบเพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิต Raw Meal
นักวิจัย  
นายวิทยา วิญญุนวรรณ
นางวิยะดา นันทะไตรทิพย์
นายจิรวัฒน์ จารุกาญจนกิจ
นายไกรฤกษ์ นิศยันต์
นายเจนวิทย์ ศิริอัสสกุล
นายปกาศิต พึ่งรัศมี
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ ว1.2970
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ที่ผ่านมาการควบคุมคุณภาพปูนซีเมนต์ในขั้นตอนการป้อน Raw Meal ก่อนเข้าหม้อบดจะใช้วิธีการคำนวณด้วยมือแล้วปรับปริมาณการ Feed ให้เหมาะสมกับค่าที่คำนวณได้ ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เสียเวลาการทำงานและคุณภาพที่ได้ไม่สมำเสมอ เพราะเครื่องจักรมีการทำงานตลอดเวลา ถ้าไม่ทำการปรับทันทีทันใดจะมีปริมารวัตถุดิบที่สอดคล้องกับการคำนวณไหลผ่านเข้าไปบางส่วน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โปรแกรมที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้สามารถปรับปริมาณการป้อน Raw Meal ได้แบบทันทีทันใดและเป็นระบบอัตโนมัติกล่าวคือเพี่ยงแค่ ป้อนค่าผลการทดสอบ % ออกไซด์ของ Raw Meal เข้าไป โปรแกรมก็จะคำนวณและปรับอัตราการป้อนให้เหมาะสมแบบ real time ทำให้ได้คุณภาพปูนซีเมนต์ที่ดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสุขุม จันทร์ตรี
โทรศัพท์ 036-240888 ต่อ 290
โทรศัพท์มือถือ 081-7517686
Email sukhumc@scg.com
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "โปรแกรมคำนวณสัดส่วนวัตถุดิบเพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิต Raw Meal"