ขี้ผึ้งสำหรับห้ามเลือดจากกระดูกที่สลายตัวได้
นักวิจัย  
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101002162 ยื่นคำขอวันที่ 22 กันยายน 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ในงานศัลยกรรมในทุกสาขาที่มีการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับกระดูก โดยขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนี้จะถูกใช้งานในการป้ายเพื่อห้ามเลือดที่ออกจากกระดูก โดยทำหน้าที่เป็นวัสดุอุดกั้นหลอดเลือดเพื่อให้เลือดหยุดไหลและเกิดการแข็งตัว อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ขี้ผึ้งกระดูกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของขี้ผึ้ง (Beeswax) นั้นได้แก่การที่เป็นวัสดุที่ไม่มีการสลายตัว ทำให้ภายหลังจากการใช้งานแล้ว ขึ้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกดังกล่าวยังคงหลงเหลืออยู่ในบริเวณกระดูก ซึ่งส่งผลให้เป็นการขัดขวางต่อการเจริญของกระดูกในระหว่างการสมานตัวในบริเวณดังกล่าว ทำให้บาดแผลของกระดูกไม่เชื่อมติดและเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อของกระดูกอีกด้วย ทีมวิจัยนี้ จึงได้พัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากระดูแบบสลายตัวได้ขึ้น โดยสามารถใช้งานสำหรับการห้ามเลือดที่ออกจากระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัวที่มีการใช้งานทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• เป็นสารสังเคราะห์และสารจากธรรมชาติที่ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ได้จากสัตว์
• มีลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นขี้ผึ้งที่สามารถปั้นด้วยมือและมีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกโดยการป้ายเพื่ออุดกั้นหลอดเลือดของกระดูกและดูดซึมของเหลวในเลือดเพื่อให้เลือดเกิดการแข็งตัว
• สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังการใช้งานในการห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกในระยะเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง (จากผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง) ไม่ส่งผลต่อการเชื่อมประสานของกระดูกหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ
• มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพและไม่แสดงความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อในร่างกาย ทั้งจากตัวขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ และสารที่เกิดในกระบวนการสลายตัว
• สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัวทางการค้า
• สามารถผ่านการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ขี้ผึ้งสำหรับห้ามเลือดจากกระดูกที่สลายตัวได้"