หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล
นักวิจัย  
นายคัมภีร์ สุขสมบูรณ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล หรือ Universal Remote Terminal Unit (uRTU) เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ เป็นต้น
uRTU ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหลายประเภท สามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Input/Output โดยการเพิ่มหรือลดโมดูลขยาย (Expansion module) ของ uRTU ได้ตามความต้องการ อีกทั้งสามารถนำไปประยกุต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเฝ้าระวัง ระบบอ่านค่าข้อมูล เพื่อควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ในโรงงาน และระบบอ่านค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คุณลักษณะ
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลทาง Analog ในรูปแบบสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าที่ได้รับจาก Sensor เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า ความถี่ หรือปริมาณอื่น ๆ ให้เป็นข้อมูล Digital เพื่อใช้ในการประมวลผล หรือเปลี่ยนข้อมูล Digital ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สั่งงานการเปิดปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Data logger)
2. สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้เช่น LAN, WiFi, 3/4G, Long Range (LoRa) เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Input/Output ทั้งสัญญาณ Analog และ Digital ผ่านทาง Expansion Module ได้สูงสุด 5 Modules โดยจำนวน Input/Output ในแต่ละ Module ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
• สามารถเพิ่มประเภทการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณได้อย่างหลากหลายผ่านทาง Ex-pansion Module
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺSPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล"