Thailand Tech Show 2018
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 8 กรกฎาคม 2561
ณ Hall EH 101 - EH102 ไบเทค บางนา
MR 218 / MR 219 / MR 220
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
 • โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง
 • แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ต้านแบคทีเรีย ทนทาน ทำความสะอาดได้ (n-Breeze)
 • เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ (Vibration Analyzer) และวิเคราะห์เสียง (Sound Octave analyzer)
 • อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลโดยใช้สัญญาณ Ultrasonic
 • ซาโมเนลลาแบคเทอริโอเฟจสำหรับป้องกันและฆ่าเชื้อซาโมเนลลาในสัตว์ปีกและสุกร
 • การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง
 • วิธิวิเคราะห์หาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติ น้ำยางธรรมชาติข้น และน้ำยางสังเคราะห์ข้น โดยวิธีการเติมสารมาตรฐานร่วมกับการวัดค่านำไฟฟ้า
 • หุ่นยนต์ตรวจวินิจฉัยการรับรู้ความรู้สึกปลายประสาทโดยใช้เส้นใยโมโนฟิลาเมนท์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • หุ่นจำลองศีรษะยางพาราตรวจสอบปริมาณรังสี
 • ผลิตภัณฑ์ผงนัว
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากสารสกัดสมุนไพร
 • เข็มฉีดยาขนาดไมครอน
 • เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • กรรมวิธีการผลิตเฮมพ์กรีตและเฮมพ์คอนกรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้าถ่านหิน
 • อุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน