Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 08.30-15.30 น.
ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม